De Zorgvolmacht: maak werk van een zorgeloze familiale planning

Ge-fibo 20 oktober 2021

Elke dag begeef je je in het rechtsverkeer: je betaalt facturen, koopt een wagen of een woning, beheert je vennootschap, doet aan successieplanning… Maar wat wanneer je door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer in staat bent om deze handelingen te stellen? Dreigt je vennootschap vierkant te draaien, dreigt je successieplanning in het water te vallen of kan je nu al stappen ondernemen om hierop te anticiperen en hoe doe je dit het best?

Waar kan een zorgvolmacht mij bij helpen?

De zorgvolmacht biedt een oplossing. Met een zorgvolmacht geef je aan één of meer aangeduide personen de macht om handelingen te stellen in jouw plaats, indien je hier zelf niet meer toe in staat bent. Je duidt hierbij zelf de beheerder aan van je vermogen en je persoonlijke aangelegenheden. Je vermijdt op die manier dat een vrederechter in geval van onbekwaamheid een soms (onbekende) bewindvoerder moet aanstellen. Bovendien laat een zorgvolmacht toe dat je duidelijke afspraken maakt over de draagwijdte en de modaliteiten van de lastgeving. Twee vliegen in één klap dus.

Een zorgvolmacht is om die reden een ideaal, en zelfs onontbeerlijk instrument in het kader van vermogensbeheer en familiale planning.

Een zorgvolmacht vindt in de eerste plaats toepassing bij het stellen van eenvoudige handelingen: het betalen van de lopende kosten en facturen, het beheren van je rekeningen en het uitvoeren van noodzakelijke herstellingen aan je goederen. Maar je kan bij de opmaak van je zorgvolmacht ook verder gaan en opnemen dat je lasthebber (= diegene die je aanduidt in de zorgvolmacht om voor jou de handelingen te stellen) ook je goederen mag verkopen, mag schenken of zelfs je huwelijkscontract mag aanpassen als dit tot een fiscaal gunstiger regime leidt. Ook voor het verdere bestuur van je vennootschap kan je in de zorgvolmacht maatregelen treffen.

Naast de concretisering van de handelingen die de lasthebber in jouw naam en voor jouw rekening kan stellen wanneer je hier zelf niet meer toe in staat bent, kan je ook bijkomende modaliteiten invoegen. Zo kan je toevoegen dat zwaarwichtige handelingen (die bijvoorbeeld een bepaald bedrag overschrijden) moeten worden gesteld door meerdere lasthebbers met unanimiteit. Ook kan je in de zorgvolmacht naast je lasthebber een vertrouwenspersoon aanduiden, die inzage heeft in de rekeningen en op de hoogte moet worden gebracht van de handelingen die in jouw naam gesteld zijn.

In binnen- en buitenland

Sinds 1 januari 2021 kan de zorgvolmacht zelfs uitwerking krijgen in het buitenland (bv. voor de aan- of verkoop van een buitenlands onroerend goed). Hiervoor is het wel vereist dat het land waar je deze handelingen wil stellen, ook is aangesloten bij het Haags Verdrag van 13 januari 2000.

Conclusie

De zorgvolmacht biedt talrijke mogelijkheden, maar vereist net om die reden maatwerk. Het is cruciaal de handelingen die kunnen worden verricht, zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en eventueel al modaliteiten te voorzien. Om tegenstrijdigheden te vermijden is het ook van belang om je zorgvolmacht af te toetsen aan de bepalingen van je huwelijkscontract en de statuten van je vennootschap. Juridisch advies op maat bij het opstellen van een zorgvolmacht is dus geen overbodige luxe.

Contacteer je dossierverantwoordelijke voor meer informatie.

©PIA Group alle rechten voorbehouden